polski english deutch
KAMYKI - STRONA G��WNA

Kamyki

Szanowni Pa�stwo,

Serdecznie zapraszamy do Kamyk�w. Z przyjemno�ci� zorganizujemy Pa�stwa pobyt, konferencj�, szkolenie, niezapomnian� i bezpieczn� imprez� integracyjn�. Ch�tnie przygotujemy dla Pa�stwa szczeg��ow� ofert�.

Troszczymy si� o naszych Go�ci. Staramy si�, aby ka�de spotkanie w Kamykach by�o wyj�tkowo mi�ym wydarzeniem. Rzetelnie realizujemy ustalenia dokonane przed przyjazdem oraz dbamy o potrzeby Go�ci podczas pobytu. Zwracamy uwag� na szczeg��y, kt�re w naszej pracy s� bardzo wa�ne.

Po�o�enie w �rodku lasu, przytulne pokoje oraz �yczliwa obs�uga tworz� w Kamykach niezwyk�� atmosfer�, kt�ra umo�liwi Pa�stwu spokojn� prac� i zapewni komfortowy wypoczynek.

Serdecznie Pa�stwa zapraszamy


Jeste�my do Pa�stwa dyspozycji

89 512 20 20
781 620 512
kontakt@gospodakamyki.pl

copyright Gospoda Kamyki © 2010 | Wszystkie prawa zastrze�one